389068 എവിൻ‌റൂഡ് ജോൺസൺ പ്രോപ്പ് (9 x 9) സ്‌പ്ലൈൻ ഡ്രൈവ് & നോൺ ത്രൂ ഹബ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ്

389068 എവിൻ‌റൂഡ് ജോൺസൺ അലുമിനിയം പ്രോപ്പ് 9x9

389068 എവിൻ‌റൂഡ് ജോൺസൺ അലുമിനിയം പ്രൊപ്പല്ലർ (9 x 9) സ്‌പ്ലൈൻ ഡ്രൈവ് & നോൺ-ത്രൂ ഹബ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ്

 

.

വഴി തീം ഡാൻനെറ്റ്സോഫ്റ്റ് ഒപ്പം ഡാനാങ്ങ് പ്രോബോ സെയ്ക്ട്ടി പ്രചോദനം മാക്സിമർ