എക്സൈൻഡ് 3 എച്ച്പി Lightwin ഔട്ട്ബോർഡ് ബോട്ട് മോട്ടോർ

.

ടൈറ്റൻ അപ് അപ് പ്രോഗ്രാം

ചരിത്രം

ഉടമസ്ഥർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ

സ്കാൻ ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കുക ഉടമകൾ മാനുവൽ Evinrude Lightwin മോഡൽ 3012 മോഡലും സമാന മോഡലുകളും.

ഭാഗങ്ങൾ മാനുവൽ

സ്കാൻ ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കുക ഭാഗങ്ങൾ മാനുവൽ Evinrude Lightwin മോഡൽ 3012 മോഡലും സമാന മോഡലുകളും.

നിങ്ങളുടെ മോഡൽ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക

1952-1967 എവിൻറ്യൂഡ്, ജോൺസൺ എക്സ്.എസ്സ്.എക്സ് ഔട്ട്ബോർഡ് ബോട്ട് മോട്ടോർ മോഡൽ നമ്പർ റഫറൻസ്. മോഡൽ നമ്പർ സാധാരണയായി എൻജിൻ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പോർട്ട് സൈഡിൽ മൌണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ വർഷം വർഷം കണ്ടെത്തുക മോഡൽ നമ്പർ റഫറൻസ്.

ട്യൂൺ-അപ് ഭാഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ 1952-1967 Evinrude അല്ലെങ്കിൽ Johnson XMX എക്സോർബോർഡ് മോട്ടോർ ട്യൂൺ-ലേക്കുള്ള.

ട്യൂൺ-അപ് നടപടിക്രമം

ഈ നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക നിങ്ങളുടെ 1952-1967 Evinrude അല്ലെങ്കിൽ Johnson XMX എക്സോർബോർഡ് മോട്ടോർ ട്യൂൺ-ലേക്കുള്ള. ഈ മോട്ടോറുകൾ എങ്ങനെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ, വിവരണങ്ങൾ, ഉപദേശം എന്നിവയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ഒരു ട്യൂൺ അപ് നടപടിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി എടുക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്

eBay ലോഗോആമസോൺ ലോഗോ

ദയവായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെ or ആമസോൺ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുകളിലുള്ള ലിങ്ക്. അടുത്ത XNUM മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ eBay അല്ലെങ്കിൽ Amazon.com എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാം 4% അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു. ഭാവി പ്രൊജക്റ്റുകൾ, ഹോസ്റ്റിംഗ്, ഭാഷകൾ, SSL സുരക്ഷ, സൈറ്റിന്റെ വികസനം എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുബന്ധ വരുമാന പരിപാടി സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ വളരെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു. (EBay ലിങ്ക് പുതിയതാണ്, യഥാർഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണും.)

.

വഴി തീം ഡാൻനെറ്റ്സോഫ്റ്റ് ഒപ്പം ഡാനാങ്ങ് പ്രോബോ സെയ്ക്ട്ടി പ്രചോദനം മാക്സിമർ